1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Горго Юрій Павлович - професор, доктор біологічних наук

 

Звання та нагороди:Академік аеро-космічної академії України,нагороджений орденами та медалями СРСР та України, лауреат Державної премії СРСР

Закінчив з відзнакою Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка у 1970 р. За фахом – біофізик. З 1970 по 1978 р. за розподілом – ст. лаборант, мол. наук. співробітник Київського НДІ медико-біологічних проблем МОЗ України. У 1971-1975 р.р. - аспiрант Інституту кiбернетики АН УРСР за спецiаль¬нiстю “бiологiчна та медична кiбернетика”. Кандидат бiологiчних наук з 1975 р. В 1978–1995 р. – ст. наук. спiвробiтник, завiдувач, створеної ним, лабораторiї фiзiологiчної кiбернетики та ергономiки Київського національного унiверситету iменi Тараса Шевченка. Доктор бiологiчних наук з 1989 р. по спецiальностi "керу-вання в бiологiчних та медичних системах". З 1995 по 2007 р.р. завiдувач лабораторiї фiзiологiчної кiбернетики та психофізіології і професор кафедри фiзiологiї людини та тварин Київського національного унiверситету iм. Тараса Шевченка. Професор iз спецiальностi "фiзiологiя людини та тварин" з 1997 р. З 1968 по 1993 р.р. вів гуртки біоніки, біокібернетики та біофізики Київського палацу піонерів та школярів. З 1995 р. працює на кафедрах акустоелектроніки, медичної і біологічної електроніки, а з 2001р. кафедри фізичної реабілітації НТУУ «КПІ». З 2007 р. по теперішній час професор кафедри фізичної реабілітації ММІФ НТУУ «КПІ». Голова товариства біоніків України. Член президії Міжнародного това-риства біометеорології, член Українського біофізичного та фізіологіч-ного товариств, член Російського фізіологічного товариства, член Російського географічного товариства, член Американського фізіоло-гічного товариства. Учасник 7-ї та 9-ї Українських антарктичних експедицій, український антарктичний дослідник № 121. Академік Української екологічної академії.

Наукові інтереси: Біофізика та психофізика людини, біофізика складних систем, термо- та електричні процеси на поверхні людини та тварин, бiологiчна та медич-на кібернетика, психофізіологія, інженерна психологія та ергономіка, біологічні інформаційні процеси, біоритми та стрес, екологія та біо-метеорологія людини, біоакустика та біоніка людини та тварин.

Пiдготував i читав спецкурси та спецпрактикуми "Фiзiо-логiчна кiбернетика", "Психофізіологія", “Інженерна психологія” та "Бiофiзика операторiв" у КНУ iменi Тараса Шевченка. В НТУУ «КПІ» пiдготував i читає курси та практикуми “Основи біоніки та біофізики людини”, “Математичне моделювання в біологічних та медичних системах”, “Основи екології людини”, “Біоакустика”, “Біофізика”, “Біомеханіка”, “Основи НДР”, “Функціональна діагностика”, “Основи синтезу біотехнічних систем у фізичній реабілітації”. Автор понад 520 наукових публікацій, серед яких 14 навчальних посібників і моногра-фій, 11 винаходів. 315 робіт надрукованi в міжнародних та централь-них журналах та збірниках. Зробив більше 180 доповiдей на міжнародних та республіканських з'їздах та конференціях. З 1984 р. організатор 12 міжнародних конференцій з прикладної біофізики та біоніки. В 1999 р. був названий “людиною року”, а в 2000 р. “людиною століття” Міжнародним біографічнм центром Кембріджа, Велика Британія. Підготував 14 кандидатів та 5 докторів наук. Член редколегії 3 спеціалізованих журналів. Член 2 спеціалізованих рад за спецiальностями “бiофізика” та “інженерна психологія”.

Академічні дисципліни, які викладає:

- Фізика білку