1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Міністерство освіти і науки України     

Інститут модернізації змісту освіти

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», КиївУкраїна

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук УкраїниКиївУкраїна

KEY PHARMAКарлсбад, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки

Університет Халла, кафедра хімічної інженерії, Халл, Сполучене Королівство 

Дослідницька мережа Лукасєвіч – промислово - дослідний інститут
автоматизації та вимірювань PIAP, Варшава, Польща
 

_______________________________________________________________________

Запрошуємо молодих учених, аспірантів та студентів 
взяти участь у роботі 

ХVIII Міжнародної науково-практичної конференції

«Біотехнологія XXI століття»

 

 яка відбудеться
17 травня 2024 року
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НАУКОВІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Промислова, харчова, сільськогосподарська та медична біотехнологія.
Секція 2. Природоохоронні біотехнології, біоенергетика та біоінформатика. 
Секція 3.
 Біотехніка. Обладнання фармацевтичних та  біотехнологічних виробництв.                        Ультразвук в біотехнології.


З повагою,  організатори конференції!
 

Шановні учасники конференції!

Щиро вдячні Вам за участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Біотехнологія XXI століття», яка відбулася 17 травня 2024 року на базі Факультету біотехнології і біотехніки.

Зичимо Вам і надалі прагнути до пізнання нового, реалізації творчих ідей та досягнення високих наукових результатів.

З повагою, організатори конференції!

________________________________________________________________

Відео доповіді учасників розміщені на YouTube каналі:

Faculty of Biotechnology and Biotechnics

Збірник матеріалів конференції доступний за посиланням:

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ "БІОТЕХНОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" - 2024

Та на сайті конференції:

http://conf.biotech.kpi.ua/ 


*У випадку можливих труднощів із переходом на сайт, рекомендуємо відкрити його через режим інкогніто.

 

Ministry of Education and Science of Ukraine
Institute of Education Content ModernizationKyiv, Ukraine
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
KEY PHARMA, Carlsbad, California, United States of America 

University of Hull, Department of Chemical Engineering, Hull, United Kingdom
The ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP, Warsaw, Poland
________________________________________________________________________

 

We invite young scientists, postgraduates and students
to participate in 

 

XVIIІ International Scientific and Practical Conference

"Biotechnology of the XXI Century"

May 17, 2024

 

INFORMATION LETTER

 

SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE

Section 1. Industrial, food, agricultural and medical biotechnology.

Section 2. Environmental biotechnologies, bioenergetics and bioinformatics.

Section 3. Biotechnics. Equipment of pharmaceutical and biotechnological industries.                              Ultrasound in biotechnology.Best regards, conference organizers!

 

 

Dear participants of the conference!

We are sincerely grateful to you for participating in the International Scientific and Practical Conference "Biotechnology of the XXI Century", which took place on May 17, 2024 at the Faculty of Biotechnology and Biotechnics.

We wish you to continue striving to learn new things, realize creative ideas and achieve high scientific results.

Best regards, the conference organizers!

________________________________________________________________

Videos of the participants' reports are posted on the YouTube channel:

Faculty of Biotechnology and Biotechnics

The collection of abstracts is available here:

СOLLECTION OF MATIRIALS OF THE CONFERENCE OF BIOTECHNOLOGY XXI CENTURY-2024

And on the conference website:

http://conf.biotech.kpi.ua/ 

 

*In case of possible difficulties with the transition to the site, we recommend opening it through incognito mode.