1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer


Міністерство освіти і науки України     

Інститут модернізації змісту освіти

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії 
Національної академії наук України, Київ, Україна

Науково-дослідний інститут Скриппса,
Ла Хойя, Каліфорнія, Сполучені Штати Америки (спонсор)

Університет Халла, кафедра хімічної інженерії, Халл, Об’єднане Королівство 

Дослідницька мережа Лукасєвіч – промислово - дослідний інститут
автоматизації та вимірювань PIAP, Варшава, Польща
 

_______________________________________________________________________

Запрошуємо молодих учених, аспірантів та студентів 
взяти участь у роботі 

ХVII Міжнародної науково-практичної конференції

«Біотехнологія XXI століття»

присвяченої 125-річчю з дня заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

 яка відбудеться
19 травня 2023 року
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

НАУКОВІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Промислова, харчова, сільськогосподарська та медична біотехнологія.
Секція 2. Природоохоронні біотехнології, біоенергетика та біоінформатика. 
Секція 3.
 Біотехніка. Обладнання фармацевтичних та  біотехнологічних виробництв.                        Ультразвук в біотехнології.


З повагою,  організатори конференції!
 

Шановні учасники конференції!

Щиро вдячні Вам за участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Біотехнологія XXI століття», яка відбулася 19 травня 2023 року на базі Факультету біотехнології і біотехніки, і була присвячена 125-річчю від дня заснування КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Зичимо Вам і надалі прагнути до пізнання нового, реалізації творчих ідей та досягнення високих наукових результатів.

Віримо в перемогу України, і впевнені, що в наступному році наша конференція буде проведена в очному форматі, на якій будемо раді бачити Вас серед учасників!

З повагою, організатори конференції!

________________________________________________________________

Збірник матеріалів конференції доступний за посиланням:

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ "БІОТЕХНОЛОГІЯ ХХІ СТОЛІТТЯ" - 2023

Та на сайті конференції:

http://conf.biotech.kpi.ua/ 


*У випадку можливих труднощів із переходом на сайт, рекомендуємо відкрити його через режим інкогніто.


 

Ministry of Education and Science of Ukraine
Institute of Education Content ModernizationKyiv, Ukraine
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine
Institute of Cell Biology and Genetic Engineering
National Academy of Sciences of Ukraine
, Kyiv, Ukraine

The Scripps Research Institute, La Jolla, California, United States of America (sponsor)

University of Hull, Department of Chemical Engineering, Hull, United Kingdom
The ŁUKASIEWICZ Research Network – Industrial Research Institute for Automation and Measurements – PIAP, Warsaw, Poland
________________________________________________________________________

 

We invite young scientists, postgraduates and students
to participate in 

 

XVII International Scientific and Practical Conference

"Biotechnology of the XXI Century"
Dedicated to the 125th anniversary of the foundation of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute 

May 19, 2023 

 

INFORMATION LETTER

 

SCIENTIFIC SECTIONS OF THE CONFERENCE

Section 1. Industrial, food, agricultural and medical biotechnology.

Section 2. Environmental biotechnologies, bioenergetics and bioinformatics.

Section 3. Biotechnics. Equipment of pharmaceutical and biotechnological industries.                              Ultrasound in biotechnology.Best regards, conference organizers!

Dear participants of the conference!

We are sincerely grateful to you for participating in the International Scientific and Practical Conference "Biotechnology of the XXI Century", which took place on May 19, 2023 at the Faculty of Biotechnology and Biotechnics, and was dedicated to the 125th anniversary of the founding of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

We wish you to continue striving to learn new things, realize creative ideas and achieve high scientific results.

We believe in the victory of Ukraine, and we are confident that next year our conference will be held in a full-time format, where we will be glad to see you among the participants!

Best regards, the conference organizers!

________________________________________________________________

The collection of abstracts is available here:

СOLLECTION OF MATIRIALS OF THE CONFERENCE OF BIOTECHNOLOGY XXI CENTURY-2023

And on the conference website:

http://conf.biotech.kpi.ua/ 

 

*In case of possible difficulties with the transition to the site, we recommend opening it through incognito mode.